קול קורא לזכיינות להפעלת דוכני מכירת משקאות
לאירועי תרבות בגולן בשנת 2022

 

מוזמנים להגיש הצעות מי שעומדים בתנאי הסף הבאים:
 1. ניסיון קודם מוכח ב-3 אירועים לפחות, ל-800 איש ומעלה בכל אירוע, יש לצרף פירוט ניסיון על מנת שנוכל לקבוע עמידה בתנאי הסף
 2. רישיון עסק בתוקף.
 3. על הדוכן להיות בעל תעודת כשרות ביום האירוע.
 4. חתימת הזכיין על מסמך התחייבות (נספח א').
 5. תשלום מראש עבור זכיינות משקאות בלבד. עלות הזכיינות תעמוד על מינימום הצעה בהתאם לכמות המשתתפים ברישוי:
  עד 500 משתתפים: 500 ₪
  עד 1,000 משתתפים:800 ₪
  עד 3,000 משתתפים:1,500 ₪
  עד 5,000 משתתפים:3,000 ₪
 6. בהסכם מתן זכיינות המשקאות, מוסכם כי בסיום בכל אירוע המפעיל שיבחר ע"י הזכיין יעביר:
  20% ממחזור ההכנסות למתחם צנובר.
 7. הפעלת הזכיינות: הזכיין יבחר גורם מקצועי - מפעיל, שימכור משקאות במהלך האירוע. הבחירה תיעשה לאחר מו"מ ענייני עם הזכיין בהנחה שיעמוד בהנחיות הנדרשות למכירה.
 8. יצרני משקאות מהגולן: הזכיין מתחייב לחבר לפחות יזם מקומי גולני אחד ע"פ הסכם ההפעלה של הזכיין.
 9. על הזכיין להעמיד את כל הציוד הנדרש למכירת משקאות באירוע. (באחריות ומימון הזכיין).
 10. בתמורה לזכיינות נאפשר (באחריות ומימון הזכיין): שילוב לוגו מותג הבירה בפרסומים המקדימים, העמדת עד  6 דגלים סיניים עד 3X1 מ בכניסה לאולם צנובר.
 11. למען הסר ספק עלויות מימוש החסות של הזכיין (דגלים, בר, מיתוג, ומתקנים) ישולמו על ידי הזכיין.
 12. תקופת הזכיינות: האמצעים הנ"ל (דגלים, בר, מיתוג, ומתקנים) יישארו באולם צנובר במהלך כל האירוע וישמשו את מתחם צנובר במידה ויתווספו תכנים נוספים בין ההופעות- ללא עלות נוספת.
 13. זכיין אשר יבטל את הסכם הזכיינות 20 יום לפני האירוע יחויב בהפרת הסכם זכיינות בסכום של 50,000 ₪.  
 14. יתרון בבחירת הזכיין יינתן ליזם גולני מקומי, ניסיון, מגוון מוצרים ומחירון בהתאם לפירוט המצורף: ניסיון: 40%, עלות הזכיינות: 30%, מגוון מוצרים: 10%, מחיר המוצרים: 20%, תוספת יתרון יזם מקומי: 20%.

 

יש לצרף פירוט ניסיון עבר מפורט ככל הניתן וכן המלצות מלקוחות קודמים הכוללים מספרי טלפון ליצירת קשר.
בחירת הזוכה תיעשה בהתאם לעומק הניסיון ומידת שביעות הרצון של לקוחות, על ידי צוות מקצועי של המרכז הקהילתי.

 

תנאים כללים:
 1. מיקומי הדוכנים יקבעו על ידי צוות הפקת האירועים בלבד ולזכיין ו/או למפעיל מטעמו לא יהיה שום טענה בנושא.
 2. מתחם צנובר יספק נקודת חשמל לדוכנים.
 3. על הזכיין לצרף שרטוט הדוכנים ושטח תפוסה בהתאם להנחיות שיועברו מצוות צנובר.
 4. על הדוכנים להצטייד בכל הנדרש למכירה- כוסות, כלי הגשה, מקררים, פחי אשפה, שקיות אשפה, חומרי וכלי ניקיון.
 5. לא תינתן אפשרות למכירת בקבוקי זכוכית או כוסות זכוכית.
 6. על הזכיין והמפעיל מטעמו להצטייד במטף כיבוי אש בתוקף עבור כל דוכן.
 7. על הזכיין והמפעיל מטעמו לעמוד בלוח הזמנים הנדרש הקמות, פירוק וסיור ספקים.
 8. יש לדאוג להשארת המתחם בסוף האירוע נקי ומסודר כפי שהתקבל.
 9. המפעיל מטעם הזכיין ועובדיו בדוכנים נדרשים לאורך כל האירוע לשמור על היגיינה מלאה, ניקיון הדוכן וסביבתו, פינוי אשפה – איסוף שקיות זבל ופינוי לפח המרכזי במתחם, פינוי קרטונים ומשטחי עץ משטח המתחם.
 10. במעמד חתימה הסכם יפקיד הזכיין צ'ק בטחון על סך 10,000 ₪ עבור כל נזק שיגרם במתחם ע"י הזכיין או דוכני המזון (כתמי שמן, השארת אשפה אסופה או מפוזרת, נזקים בדשא סינטטי, פגיעה במערכות מים וחשמל וכו').
 11. אחריות על אישור משרד הבריאות תהיה באחריות הזכיין. יש לדאוג לכלל האישורים לרבות יועץ מזון (תשלום באחריות הזכיין) מול רישוי עסקים גולן.
 12. זכיין ו/או מפעיל שלא יעמדו בדרישות לא יועסקו באירועים נוספים.
 13. נראות הדוכן תעבור את אישור צוות ההפקה של האירוע
 14. בחירת הזכיין תהיה עבור אירוע אחד אלא אם יוגדר אחרת בתקופת ההתקשרות. כל המגישים ישמרו במאגר יזמים מהם מרכז קהילתי יוכל לבחור יזם לאירוע במהלך שנת 2022.  
הגשת הצעות:
 1. על המציע לפרט הצעתו ולכלול בה:
 • תיעוד ניסיון קודם הכולל מספר אנשים באירוע, מיקום האירוע, טלפון מעסיק ליצירת קשר. כדאי לפרט כמה שיותר ניסיון קודם.
 • תפריט מוצע הכולל מחירון אשר ייבדק ויאושר ע"י צוות ההפקה.
 • שרטוט הדוכן ושטח תפוס
 1. תעודת רישיון עסק - לפניות ובירורים בנושא זה ניתן לפנות במייל לרותם שרון - רישוי עסקים: r-asakim@megolan.org.il 
 2. מועד אחרון להגשת הצעות הינו עד 9/5/2022 בסוף היום. הצעות שיגיעו אחרי תאריך זה לא יילקחו בחשבון.
 3. יש לחתום על טופס ההתחייבות (נספח א')
 4. לקבלת הטפסים ושליחתם - Iriss@megolan.org.il
 5. לשאלות נוספות, איריס- 04-6969749

יתכנו שינוים במתחם הדוכנים בשל הגדרות משרד הבריאות.

למרכז קהילתי גולן תינתן האפשרות לשלול השתתפות ביריד הדוכנים בגין עבר פלילי ותלונות מאירועים קודמים.

למען הסר ספק: במידה והאירועים יבוטלו בעקבות קורונה או מכל סיבה אחרת... הסכם זה לא יתממש.
נספח א משקאות.pdf