תכנית גפ"ן עם מרכז קהילתי גולן

לתת לבתי-הספר בגולן את הטוב ביותר.

הרפורמה לגמישות ניהולית ופדגוגית במערכת החינוך יצאה לדרך. זו הזדמנות לקידום יוזמות חינוכיות והעשרה שיתרמו רבות להצלחת ביה"ס והתלמידים שלך. מגוון האפשרויות מציב מורכבויות ואתגרים המחייבים השקעת זמן ניהולי יקר, אנו נסייע לך בגיבוש ויישום תוכנית המותאמת לביה"ס ולצרכיו ובהובלת רפורמת הגפ"ן בהצלחה.

נוהל הגשה:  
  1. בית הספר הרוצה להפעיל תוכנית העומדת בקריטריונים מוזמן ביחד עם המפעיל להגיש בקשה לאישור והזנה במערכת גפן למרכז קהילתי גולן עד לתאריך 10.8.22
  2. את הבקשה מרכז קהילתי יזין במערכת גפן לאישור (בהתאם לזמני המכרז)
  3. אישור להפעלה יתקבל רק לאחר אישור במערכת גפן
  4. מרכז קהילתי כספק יגבה תקורה בסך 4% על התהליך .

בית הספר הרוצה להפעיל תוכנית העומדת בקריטריונים מוזמן ביחד עם המפעיל להגיש בקשה לאישור והזנה במערכת גפן למרכז קהילתי גולן עד לתאריך 10.8.22 למייל funds@megolan.org.il. ניתן לפנות למייל זה גם עם שאלות הבהרה.

שנת התחלה: תשפ"ג - 2023

תחום מרכזי:
תחום מרכזי: * שדה חובה
מקצוע / נושא עיקרי:
מקצוע / נושא עיקרי: * שדה חובה
יש לציין את המקצוע/ות או הנושא/ים העיקריים בהם עוסקת התוכנית
מיומנות
מיומנות * שדה חובה

מפעיל התוכנית: גוף חיצוני - מרכז קהילתי גולן

הגוף שפיתוח את התוכנית: גוף חיצוני - מרכז קהילתי גולן

יש לכתוב תגיות / מילות מפתח משמעותיות לתוכנית. מילים אלו יסייעו באיתור התוכנית במנוע החיפוש. יש להפריד בין מילות המפתח השונות על ידי פסיק (,)
יש לפרט את המטרה המרכזית של התוכנית ואת עיקריה. יש לציין הדגשים ביחס לתחום, לאוכלוסייה, לדרכי ההוראה, לסביבת הלמידה וכו'. יש להזין עד 700 תווים.
פריסת התוכנית לפי מחוזות
פריסת התוכנית לפי מחוזות * שדה חובה
יש לציין את המחוזות בהם התוכנית התקיימה בשנה האחרונה

היקף פעילות (בשנה האחרונה)

אוכלוסיית היעד

שכבת לומדים המשתתפים בתוכנית
שכבת לומדים המשתתפים בתוכנית * שדה חובה
מיגדר
מיגדר * שדה חובה
אפיון אוכלוסיות בהן פועלת התוכנית
אפיון אוכלוסיות בהן פועלת התוכנית * שדה חובה
מיגזר
מיגזר * שדה חובה
סוג פיקוח
סוג פיקוח * שדה חובה
סוג החינוך
סוג החינוך * שדה חובה
הזמן בו מתבצעת התוכנית
הזמן בו מתבצעת התוכנית * שדה חובה
גודל הקבוצה בה מתבצעת התוכנית
גודל הקבוצה בה מתבצעת התוכנית * שדה חובה
התאמת התוכנית לשעת חירום
התאמת התוכנית לשעת חירום * שדה חובה
אופן שיתוף הצוות החינוכי
אופן שיתוף הצוות החינוכי * שדה חובה
המסגרת אליה שייכת התוכנית
המסגרת אליה שייכת התוכנית * שדה חובה

משאבים הניתנים ע"י מפעיל התוכנית

מדריכי התוכנית
מדריכי התוכנית * שדה חובה
המודרכים מבין הצוות
המודרכים מבין הצוות * שדה חובה
משאבים הניתנים ע"י מפעיל התוכנית
משאבים הניתנים ע"י מפעיל התוכנית * שדה חובה

משאבים הנדרשים מהמוסד החינוכי

(מותנה באישור תקציב שנתי)

משך חוזה ההתקשרות הנדרש:
משך חוזה ההתקשרות הנדרש: * שדה חובה
התוכנית כרוכה בעלות כספית:
התוכנית כרוכה בעלות כספית: * שדה חובה
יש להזין עד 300 תווים שותפנים לתוכנית (על פני הרצף ברמת היוזמה, הפיתוח, התקצוב, היישום, הליווי ו/או הבקרה).

ההתאמה ותהליך הצטרפות המוסד החינוכי למוסד

פרט מהם התנאים הנדרשים מהמוסד המעוניין בתוכנית, לאיזה סוג מוסד התוכנית יכולה להתאים. יש להזין עד 300 תווים.
מוסדות חינוך שהתנסו בתוכנית לצורך המלצה: (לא חובה, במידה וקיים)
סמל מוסדשם מוסדישובאיש הקשר בביה"סכתובת דואר אלקטרוני

פרטי איש הקשר בבית הספר של התוכנית

פרטי מפעיל התוכנית

יש לצרף את כלל התעודות המקצועיות והעדר עבירות מין